Zákoník práce 2012 úplné znění

Rady a tipy ze zákoníku práce

Zákoník práce dovolená

Zaměstnanci mají samozřejmě právo také na dovolenou, Tato se vypisuje vždy na období jednoho kalendářního roku. Nárok na dovolenou má každý ze zaměstnanců, který u zaměstnavatele vykonal alespoň 60 dnů v jednom kalendářním roce. Samozřejmě podle dnů se také vypočítá její poměrná část.

Tento výpočet se koná pouze v případech, kdy nebyla práce prováděna po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný den se podle zákona považuje takový, kdy zaměstnanec odpracoval převážnou část svého denního závazku. Části, které jsou odpracovány v různé dny nejde nijak sčítat.

Poměrná část dovolené je vyjádřena jako jedna dvanáctina každého celého kalendářního měsíce nepřetržitého trvání jednoho pracovního poměru. Poměrná část dovolené přísluší také na kalendářní měsíc v podobě opět jedné dvanáctiny, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání. Další podmínky najdete přesně popsány v zákoníku práce. Výměra dovolené by měla tedy činit nejméně 4 týdny v roce. Dovolená pedagogických a také akademických pracovníků je v zákoně vymezena na osm týdnů.

Dovolenou lze samozřejmě čerpat jednorázově a také po částech. V tomto případě záleží pouze na domluvě se zaměstnavatelem.

 

 

Vložil Zákoník práce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Trestní zákoník

Trestní zákoník je velmi specifický, prakticky se jedná o zákoník, který upravuje uceleným způsobem hmotné trestní právo. Je zde přesně vymezeno, která společensky nepřijatelná chování jsou trestnými činy. Také jsou zde uvedeny podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty lze za daný problém získat. Tresty jsou v zákoníku rozděleny do kategorií. Přesněji jde o trestné činy namířené proti životům a zdraví občanů, trestné činy namířené proti svobodě a právu na ochranu osobnosti, soukromí a také listovních tajemství, trestné činy zaměřené proti lidské důstojnosti týkající se sexuální oblasti. Dále zde najdeme také trestné činy proti rodině a dětem.

Nechybí ani trestné činy namířené proti majetku, trestné činy hospodářské, také obecně nebezpečné, trestné činy proti státu, cizímu státu a mezinárodním organizacím. Nezapomínejme ani na trestné činy namířené proti pořádku ve věcech veřejných, trestné činy proti branné povinnosti, trestné činy vojenského charakteru a také činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. Jak vidno kategorií je mnoho, proto jde každý z trestných činů velmi dobře zařadit. Konkrétní rozdělení i na hlavy najdete na stránkách zákoníku.

Vložil Platnost zákonů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Občanský zákoník úplné znění

Občanský zákoník je opravdu velmi rozsáhlý a je rozdělen do devíti částí. Tyto části jsou poté rozděleny do jednotlivých hlav. Jejich počet není nijak ustálený, ale většinou nepřesahuje deset hlav. Plné znění občanského zákoníku najdeme samozřejmě na internetu, kde jsou vypsány všechny jeho části v původním znění i v úpravě pozdějších dodatků. Občanský zákoník právně upravuje mnoho částí našeho běžného života. Občanský zákoník a jeho úplné znění je opravdu velmi dlouhé a navíc se nejedná o nijak zábavné čtení, protože je někdy poměrně složitými větami a také je plné paragrafů a dalších dodatků, které Vás neustále odvolávají do jiných částí.

Celkově má celý zákoník přesně 879 paragrafů, které jsou ještě označeny pomocí písmen. Jak vidno, nejedná se o nijak malý spis zákonů. Samozřejmě vyhledávání v něm by bylo velmi časově náročné. Proto můžeme v dnešní době navštívit takové internetové stránky, kde si vybereme konkrétní hlavu dané části a ihned se můžeme pohybovat v menším měřítku. Pak lze samozřejmě vyhledávat podle jednotlivých paragrafů, což je již velmi přesné vyhledávání.

Vložil Občanský zákoník | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákoník práce 2012 úplné znění

Zákoník práce je celkově složen ze čtrnácti částí, které se dále rozdělují na jednotlivé hlavy. Počet hlav v každé části je individuální. V každé z hlav jsou jednotlivé články rozděleny přehledně podle paragrafů. Zákoník práce upravuje pracovní vztahy mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci. Jsou v něm uvedeny práva i povinnosti obou stran. Zákoník upravuje vztahy při výkony závislé práce. Takové vztahy jsou označovány jako pracovněprávní vztahy. Zákon také myslí na zákony Evropské unie a zapracovává je. Zákoníkem práce jsou upraveny také právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů. Tento zákoník je pro nás všechny velmi důležitý, proto bychom alespoň jeho základní části měli znát.

Díky tomu se totiž můžeme vyhnout problémům s případně nespolehlivými zaměstnavateli. Úplně znění zákoníku práce je k nalezení na internetu. Zde je také velmi ulehčeno vyhledávání v něm. Stačí si kliknout na jakoukoli za částí nebo dokonce hlav. Nejpřesnější vyhledávání je umožněno pomocí paragrafů, stačí tedy pouze vědět, jaký paragraf chcete vyhledat.

Zákoník práce podléhá čas od času novelám a změnám, stejně jako všechny zákony. Na internetu však najdete vždy aktuální verzi zákoníku a také od kdy je platná. Podívejte se na novou právní úpravu zákoníku pro rok 2013.

 

Vložil Zákoník práce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákoník práce výpověď

Zákoník práce je velmi důležitý pro většinu lidí, protože ovlivňuje a upravuje podmínky pro všechny pracující lidi. Jedním z jeho podstatných částí je také část o výpovědích. Je zde přesně uvedeno, jak a kdy je možné výpověď podat a nebo také obdržet, což je pro každého jistě více nepříjemné. Výpověď je určena k rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatel, přičemž podat ji mohou obě dvě strany. Výpověď musí být v písemné formě a musí být doručena druhé straně, jinak je samozřejmě neplatná. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze na základě důvodů, které jsou uvedeny v paragrafu číslo 52. Zaměstnanec je oprávněn podat výpověď z jakéhokoli důvodu a nebo bez uvedení důvodu. Důvod výpovědi se nesmí samozřejmě dodatečně změnit.

Na výpověď se můžeme samozřejmě také odvolat, toto odvolání musí mít také písemnou povahu. Jakmile byla výpověď podána, pak je pracovní poměr ukončen uplynutím výpovědní doby. Tato doba činí pro obě dvě strany minimálně dva měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, takže je třeba podat ji včas.

Vložil Zákoník práce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník byl podepsán prezidentem republiky 20.2.2012. Spolu s ním byly podepsány i další zákony. Co je ovšem obsahem zákoníku práce? Celý zákoník je rozdělen do celkem pěti částí.

Jde o část obecnou, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva a ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Obecná část je spíše takovým slovníkem, kde jsou vysvětleny všechny pojmy, se kterými později pracuje celý zákoník. Rodinné právo se vztahuje na současný zákon o rodině, který se týká samozřejmě manželství, příbuzenských vztahů a přednostně vztahy mezi rodiči a jejich dětmi.

Část pojmenovaná jako absolutní majetková práva se zaměřuje na vlastnictví a také práva k cizím věcem. Je zde také řešena problematika dědictví. Relativní majetková část je částí nejrozsáhlejší a zahrnuje všechny možné typy smluv, také závazky z deliktního jednání, což se vztahuje i na zodpovědnost za škodu.

V poslední části zákoníku můžeme nalézt především legislativně technickou problematiku. Další konkrétní informace najdete například na oficiálních internetových stránkách, které jsou věnovány občanskému zákoníku.

Jsou zde uvedeny také souvislosti s jinými zákony a pravidly, kam občanský zákoník zasahuje.

Vložil Občanský zákoník | Štítek , , , | Zanechat komentář

Reklamační řád dle obchodního zákoníku

Reklamační řád je dokument, který informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a také způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a také poskytnutých služeb. Reklamační řád by měl samozřejmě obsahovat také informace týkající se možností reklamace a také seznam míst, kde lze reklamaci uplatnit.

Samozřejmě se do této kategorie vztahují i záruční opravy. Při reklamaci však musí být jasně dáno, podle kterého zákona se postupuje. V možnost zde vcházejí obchodní zákoník a také občanský zákoník. Vždy se však obracejte raději na obchodní zákoník. V praxi to funguje tak, že všechny operace jsou rozděleny.

Pro kupujícího, který je spotřebitelem je určen zákoník občanský, protože je zahrnut do ochrany spotřebitele. Naopak na straně kupujícího se obracíme na obchodní zákoník, toto platí také v případě, že se na straně podnikatele, který zboží kupuje za účelem podnikání a toto je definováno v obchodním zákoníku. Záruční doby jsou rozděleny na dobu 24 měsíců u spotřebního a 8 dní u potravinářského zboží. Také jde o tři týdny v případě prodeje krmiv a dalších šest týdnů v případě prodeje zvířat.

Vložil Obchodní zákoník | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Obchodní zákoník reklamace

Reklamní operace jsou velmi běžné, proto se jim také věnuje dostatečně velký prostor v obchodním zákoníků. Co tedy vlastně ta známá reklamace je? Jedná se o právní úkon, kdy smluvní strana závazkového vztahu uplatňuje odpovědnost za vady v plnění. Jakým způsobem reklamovat a také zda-li je reklamace oprávněná, upravují právní předpisy. Reklamovat můžete vadné zboží zakoupené v obchodech a také nekvalitní služby, které Vám byly poskytnuty. Reklamace může být vyřešena opravou zboží, dále také jeho výměnou za nový kus a také odstoupením od smlouvy nebo také slevou na některý z dalších produktů. Při reklamacích na Vás mohou prodejci zkoušet také různé finty.

Například, že zboží ve slevě nelze reklamovat. Toto samozřejmě není pravda, pokud se ovšem sleva nevztahovala na vadu, kterou chcete reklamovat. Tento fakt by však neměl chybět v prodejním dokladu. Také výprodeje nebo slevy, nejsou ze zákona jakýmkoli důvodem pro snížení doby záruky.

Opět se může jednat o již popsanou situaci, kdy se jedná o výjimku. Při reklamaci nedávejte nikdy z ruky paragon, protože ten je majetkem kupujícího.

Vložil Obchodní zákoník | Štítek , , , | Zanechat komentář

Odstoupení od smlouvy obchodní zákoník

Odstoupení od smlouvy je velmi podstatným právník úkonem, proto si o něm nyní něco řekneme. Díky odstoupení od smlouvy se jedna ze stran mezi nimiž je smlouva spjata rozhodne odstoupit. V praxi to znamená, že smlouva bude zrušena.

Aby bylo odstoupení od smlouvy platné, je nutné dodržet alespoň jeden z kroků, který definuje možnosti odstoupení. Toto se vztahuje například na případy nedodržení sjednaného termínu plnění, nenaplnění předem dané podmínky, které je uvedena jako podmínka rozvazovací, nezískání úředního povolení, které je předpokladem k plnění smlouvy a mnoho dalšího.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli využité těchto kroků, pak je ještě možnost ukončení pracovního poměru na dohodu. V takovém případě se musejí obě dvě strany rozumně dohodnout na datu ukončení. Samozřejmě pokud s dohodou zaměstnavatel nesouhlasí, pak budete muset dodržet tří měsíční výpovědní lhůtu, která dává zaměstnavateli prostor na nalezení náhrady na Vaše místo. Odstoupení k datu, které je dříve než zpráva o odstoupení dorazí k druhé straně je také nepřípustná. Proto je nejlepší doručit takovou výpověď osobně.

Vložil Obchodní zákoník | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Novela zákoníku práce 2012

Novela zákoníku práce je platná od dne 1.1.2012. Text novely se vztahuje k desítkám možná i stovkám změn, z většiny se jedná pouze o drobnosti. Laik je tedy v praxi mnohdy ani není schopen postřehnout. Hlavní změny se udály v oblastech jako jsou: neplatnost právních úkonů, dále zkušební doby, pracovního poměru na určitou dobu, dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli, výpovědní důvody a také ochranu před výpovědí. Dále se v novele myslí také na odstupné a dohudu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Jednotlivé změny se dotkly také pracovní doby, příplatku ke mzdě za práci v sobotu a také v neděli a za práci v noci. Změnám se nevyhnula ani práce na přesčasy, částečná nezaměstnanost a také dovolená, konkurenční doložky a další změny týkající se odborů, projednávání se zaměstnanci, výplaty mzdy a mnoho dalšího.

Jak vidno změn opravdu není málo. Na internetu je dokonce možné najít podrobný seriál změn, jak se novela tvořila a jaké změny v ní byly provedeny. Novelu zákoníku práce najdete na mnoha internetových stránkách, ale také by ji měl poskytnout zaměstnavatel na požádání.

Vložil Platnost zákonů | Štítek , , , | Zanechat komentář